මැතිවරණයෙන් වංචාකාර ප්‍රතිලාභ ලබන්නන්

election_PIC2
ZL මොහොමඩ්                                                           භාෂා පරිවර්තක(එන් කරුණාදාස) ශ්‍රී ලංකාවේ 2015 ජනාධිපතිවරණය සඳහාවලංගු ඡන්ද හිමිනාමලේඛනයන් හිඡන්දදායකයින් 1,5 0,44,490 කගේනම්සඳහන්ව...
Read More..

හොල්මන් තැපැල් ජන්දදායකයන්

PostalVotes_in_pres_polls4
සැක සහිත ලෙස තැපැල් ඡන්ද වැඩි වීම. 1982 හා 2015 ජනාධිපතිවරණ දෙක අතර තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව (මිලියන 1.1 ක් දක්වා) දස ගුණයකින් වැඩි වී ඇති අතර ජනගහණය වැඩි වී ඇත්තේ (මිලියන 20.5 ක් දක්වා) තුනෙන් එකකින් පමණකි. පහත කරුණුද සලකා බලන්න: 1999 ට පෙර තැපැල්...
Read More..

මාධ්ය නිවේදනය

11822842_1007873379246170_8953734176004481138_n
මැතිවරණ ක්‍රියාවලි‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍ර ක්‍රියාවලියේ උත්කෘෂ්ඨ හා අවශ්‍ය කොටසක් වන හෙයින් මැතිවරණ ප්‍රජාතන්ත්‍ර වාදයේ මිණුම් ලකුණක් ලෙස සැලැකිය හැකි වේ. මුලික වශයෙන් මැතිවරණ සතුව නීත්‍යානුකූල පරමාර්ථයක් ඇති බැවින්ද ඒවා පුරවැසියන්ට වැදගත් වන හෙයින්ද පුරවැසියෝ නිදහස් හා සාධාරණ ලෙස ඡන්දය භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කරති. මේ සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ...
Read More..

හඹායෑම් “MRක්රියාත්මක” සමාජ මාධ්ය මගින්

ශ්‍රී ලංකාවේ 2015 ජනාධිපතිවරණය සඳහා පෙර නොවු විරූ මට්ටමේ සමාජ සහභාගීත්වයක් සමාජ ජාල හරහා දක්නට ලැබිණි. විවෘත වේදිකාවක් මත සීමා රහිතව තම ස්වාධීන අදහස් දැක්වීම සඳහා සමාජ ජාල භාවිතා කිරීමට බොහෝ දෙනා උනන්දු වුහ. සමාජ ජාල ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ප්‍රබල ප්‍රතිචාර සහ අදහස් හරහා බොගෝ සිදුවීම් කැපී...
Read More..

ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ සිට ජාවාරම් කරුවන් ලාභය

භාෂා පරිවර්තක(එන් කරුණාදාස,එන් ශොබනා) ශ්‍රී ලංකාවේ 2015 ජනාධිපතිවරණය සඳහාවලංගු ඡන්ද හිමිනාමලේඛනයන් හිඡන්දදායකයින් 1,5 0,44,490 කගේනම්සඳහන්ව තිබුණද ජනලේඛනදත්ත අනුවබලනවිට ඒ වනවිට ඡන්දයදි යහැකිනීත්‍යානුකූල වයසටපත්වසිටි පුරවැසියන්ගේ සංඛ්‍යාව 1,44,49,000 ක් පමණකි. මෙයඡන්දදායක ලැයිස්තු වල ඇතිසංඛ්‍යාත්මකව තහවුරුනොවන 4.3% ක ඡන්දදායක අතිරික්තයකි. පසුගිය ජනාධිපතිවරණය තීරණයවුනේ 3.7% ක වැඩිඡන්ද ප්‍රතිශතයකින්වීමත්, ඊටපෙර පැවැත්වුන...
Read More..

ඉදිකිරීම් යටතේ වෙබ් අඩවිය

WEBSITE UNDER CONSTRUCTION ඉදිකිරීම් යටතේ වෙබ් අඩවිය

Connect With Us

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook

Sign Up For Updates

Opinions

ලේඛනාගාරය

Skip to toolbar